Fiscaal Nieuws

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 13 februari 2018 - Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van de Belastingdienst. In januari en februari duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In januari 2018 heeft de Belastingdienst extra veel formulieren 'Opgaaf zonnepaneelhouders' ontvangen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017. Het lukt de Belastingdienst nu niet binnen de normale termijn van 5 werkdagen te reageren. Daardoor zal iedereen die zich in januari en februari heeft aangemeld als ondernemer, langer moeten wachten op een bericht van de belastingdienst.

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer

Dinsdag 13 februari 2018 - Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van de Belastingdienst. In januari en februari duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 12 februari 2018 - De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Maandag 12 februari 2018 - De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

 

Informatie over schenk- en erfbelasting

Informatie over schenk- en erfbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 12 februari 2018 - De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de vertraagde oplevering van het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting. Hij wijst er op dat de bouw van onderdelen van het systeem complexer was dan voorzien. Als andere oorzaken van de vertraging in de oplevering van behandelsystemen voor de schenk- en erfbelasting noemt hij gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan.  

Om de overlast voor burgers tot een minimum te beperken, zijn een aantal maatregelen genomen.

ErfbelastingBij belastingaanslagen over aangiften erfbelasting met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017 wordt vanwege de vertraging geen belastingrente in rekening gebracht. Al geheven Belastingrente over aangiften vanaf die datum geeft de Belastingdienst terug.Ook komt capaciteit beschikbaar bij de bouwers van de systemen en komen er tijdelijk mensen bij om de achterstand in aanslagoplegging bij de erfbelasting in te lopen.SchenkbelastingBij de schenkbelasting kunnen nu alleen voorlopige aanslagen worden opgelegd. Het opleggen van definitieve aanslagen wordt mogelijk in de loop van 2019. Voor de meeste belastingplichtigen zal de definitieve aanslag gelijk zijn aan de voorlopige aanslag. De Belastingdienst onderzoekt mogelijkheden om belastingplichtigen vooruitlopend op de definitieve aanslag al zekerheid te geven over hun definitieve aanslag. De definitieve aanslagen worden wel opgelegd binnen de wettelijke termijnen. 

Informatie over schenk- en erfbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Informatie over schenk- en erfbelasting

Maandag 12 februari 2018 - De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de vertraagde oplevering van het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting. Hij wijst er op dat de bouw van onderdelen van het systeem complexer was dan voorzien. Als andere oorzaken van de vertraging in de oplevering van behandelsystemen voor de schenk- en erfbelasting noemt hij gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan.  

 

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 23 januari 2018 - De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn (nogmaals) aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.  

Op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst stuurde de Luxemburgse overheid eind december 2017 veel documenten met waardevolle informatie over bankgegevens uit Luxemburg. Deze informatie is geanalyseerd. Daaruit blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (gehad) de Belastingdienst, zowel door het niet opgeven van tegoeden bij deze bank als tijdens procedures en rechtszaken die eerder zijn gevoerd, in het verleden ernstig hebben misleid. 

Aanslagen, boetes en proceduresOp basis van de ontvangen contra-informatie uit Luxemburg gaat de Belastingdienst deze belastingplichtigen op gepaste wijze behandelen. Dat kan betekenen dat de Belastingdienst aanslagen en of boetes gaat opleggen of procedures over opgelegde maar bestreden aanslagen nogmaals gaat voeren. Hierdoor kan de Belastingdienst lopende procedures in het voordeel afronden. Ook strafrechtelijke vervolging is daarbij 1 van de opties. 

GegevensuitwisselingDe kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit Zwitserland en België.

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening

Dinsdag 23 januari 2018 - De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn (nogmaals) aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.  

 

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 23 januari 2018 - Sinds 1 juli 2017 mag u als dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. U kunt er voor kiezen om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%.  

Bij afkoop in 2018 mag u de korting van 25% toepassen op de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Over de waardeaangroei over de periode 31 december 2015 tot het moment van de afkoop geldt geen korting.

Bij afkopen wordt de gehele fiscale balanswaarde minus de korting op het moment van de afkoop ineens belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Afkopen kan nog in 2018 en 2019. Bij afkoop in 2019 is de korting 19,5%.

Let op!De korting van 34,5% was alleen van toepassing bij afkoop van het pensioen eigen beheer in 2017. 

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018

Dinsdag 23 januari 2018 - Sinds 1 juli 2017 mag u als dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. U kunt er voor kiezen om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%.  

 

Giftenaftrek 2018

Giftenaftrek 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 9 januari 2018 - Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt in 2018 een drempel van € 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt voor deze andere giften een maximum van 10% van dat inkomen. Bij fiscale partners geldt dat zij hun andere giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen.

Giften die de vorm hebben van het afzien van een vergoeding van kosten voor vervoer per auto, anders dan per taxi, worden in aanmerking genomen voor € 0,19 (€ 0,19) per kilometer.Het afzien van een kostenvergoeding, bijvoorbeeld door een vrijwilliger, kan onder voorwaarden worden aangemerkt als aftrekbare gift.Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling kan in aanmerking worden genomen voor 1,25 keer het bedrag van de gedane gift. Deze vermenigvuldigingsfactor wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Giftenaftrek 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Giftenaftrek 2018

Dinsdag 9 januari 2018 - Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt in 2018 een drempel van € 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt voor deze andere giften een maximum van 10% van dat inkomen. Bij fiscale partners geldt dat zij hun andere giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen.

 

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 28 december 2017 - In 2018 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 2,45%-punt (2%-punt ) verlaagd ten opzichte van het tarief van de vierde schijf. 

In 2018 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 49,5% (50%) voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Donderdag 28 december 2017 - In 2018 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 2,45%-punt (2%-punt ) verlaagd ten opzichte van het tarief van de vierde schijf. 

 

Heffingvrij vermogen en Box 3

Heffingvrij vermogen en Box 3 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 26 december 2017 - Spaarders en beleggers gaan in 2018 minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.  

Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van komend jaar dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het komende belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.

Heffingvrij vermogen en Box 3 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Heffingvrij vermogen en Box 3

Dinsdag 26 december 2017 - Spaarders en beleggers gaan in 2018 minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.  

 

Verhoging tabaksaccijns

Verhoging tabaksaccijns - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 26 december 2017 - Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. 

Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 18 cent duurder (accijns+btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijns + btw).

Verhoging tabaksaccijns - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verhoging tabaksaccijns

Dinsdag 26 december 2017 - Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. 

 

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 26 december 2017 - De voorgenomen stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelastingvan € 200.000 naar (uiteindelijk) € 350.000 in de periode van 2018 tot 2021 gaat nietdoor. 

De bovengrens van de eerste tariefschijf blijft in 2018 dus gehandhaafd op € 200.000.

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd

Dinsdag 26 december 2017 - De voorgenomen stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelastingvan € 200.000 naar (uiteindelijk) € 350.000 in de periode van 2018 tot 2021 gaat nietdoor.