Skip to main content

Algemene voorwaarden

Doel

Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard wilt laten gelden voor uw overeenkomsten. Afhankelijk van de overeenkomst waarvoor ze worden opgesteld worden algemene voorwaarden ook wel leverings-, betalings-, verkoop- of inkoopvoorwaarden genoemd. Als u algemene voorwaarden van toepassing wilt laten zijn, dan moet de partij met wie de overeenkomst gesloten wordt de inhoud van de voorwaarden kennen (voor of tijdens het afsluiten van de overeenkomst). Tevens moet de wederpartij verklaren met deze voorwaarden akkoord te gaan.

Inhoud

Het opstellen van algemene en/of leveringsvoorwaarden is geen eenvoudige zaak. Beiden moeten juridisch onaanvechtbaar zijn. Zo maakt het een aanzienlijk verschil of je rechtstreeks zaken doet met consumenten of alleen zaken doet met ondernemers. Als je zaken doet met consumenten moet je rekening houden met de grijze lijst (voorwaarden die vermoedelijk onredelijk zijn) en de zwarte lijst (voorwaarden die voor consumenten altijd onredelijk zijn).
Deze lijsten vind je terug in artikel 236 en artikel 237 boek 6 bw. Verder mag je geen voorwaarden opnemen die onredelijk bezwarend zijn.

Toepassing

Eigenlijk altijd! De algemene voorwaarden beschermen u, en uw klant. Zorg er dus voor dat u gebruik maakt van de algemene voorwaarden. Bij offertes dien u er zeker van te zijn dat uw klant / prospect een kopie van uw algemene voorwaarden ter beschikking heeft. Wil je er zeker van zijn dat uw voorwaarden gelden, en niet de inkoop voorwaarden van uw klant, laat dan de Algemene voorwaarden getekend retourneren.

Tip: Plaats de algemene voorwaarden achter op uw orderformulier/overeenkomst en geef aan waar er getekend moet worden voor akkoord. Let wel! verwijs duidelijk op de voorkant van uw orderformulier/overeenkomst naar de algemene voorwaarden op de achterkant van het orderformulier/overeenkomst. v.b.

( LEES DE VOORWAARDEN OP DE ACHTERKANT VAN DEZE OVEREENKOMST!)

De Algemene Voorwaarden kunnen een rol spelen bij de totstandkoming van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar zal de Algemene Voorwaarden willen inspecteren i.v.m. mogelijke aansprakelijkheden en uitsluitingen daarvan. Professioneel opgestelde algemene voorwaarden kunnen bijdragen aan een meer gunstige premiebepaling. Dat wil niet zeggen dat het verstandig is om zoveel mogelijk aansprakelijkheid uit te sluiten. Dan zou immers het risico bestaan dat sommige bepalingen door de rechter nietig worden verklaard en kunnen zelfs aansprakelijkheidsbeperkingen geheel vervallen. Het gaat dus om verantwoorde en redelijke aanvaarding van aansprakelijkheid, niet om het minimaliseren ervan. U kunt op het Internet veel voorbeelden vinden. Vaak blijkt echter dat goedkoop duurkoop is: de innerlijke tegenstrijdigheid of onredelijkheid van de voorwaarden leidt vaak tot het buiten toepassing verklaren van de algemene voorwaarden. Laat de eigen opgestelde of overgenomen algemene voorwaarden altijd controleren door een professional.

Deponeren

U bent niet verplicht je algemene voorwaarden te deponeren, maar het is wel verstandig. U staat in geval van een conflict sterker. U kunt deze deponeren bij de Griffie van de Rechtbank of bij de Kamer van Koophandel.

Kosten

Aan het deponeren van algemene voorwaarden zijn kosten verbonden. Bij mutaties op de algemene voorwaarden krijgt u bij de arrondissementsrechtbank een nieuw nummer. Door het nieuwe nummer zal je briefpapier etc ook aangepast moeten worden. Bij de KvK zijn wijzigingen altijd gratis en het nummer veranderd niet. Afhankelijk van de kamer waar je ingeschreven staat krijgt u een apart nummer voor deze voorwaarden of ze worden bewaard onder het nummer waar u ingeschreven staat.

Meer informatie

  • De Kamer van Koophandel geeft een CD ROM uit met voorbeelden en richtlijnen om een goede algemene voorwaarden te kunnen opstellen.
  • De Kamer van Koophandel geeft een beknopte brochure uit getiteld "Algemene Voorwaarden".

Op www.wetten.nl kun je de toepasselijke wetsteksten opzoeken (wetgeving, materieel burgerlijk recht, boek 6, titel 5, afdeling 3 "algemene voorwaarden", artikel 231 e.v.). Algemene voorwaarden liggen bij de KvK voor iedereen ter inzage en je kunt bij de KvK gewaarmerkte kopieën aanvragen. Zoek in uw branche naar de algemene voorwaarden van collega ondernemers of via zoekmachines onder de term algemene voorwaarden.